Beslag- en executierecht


Beslag- en executierecht

Conservatoir beslag: advocaat vereist

Een schuldeiser kan via een advocaat conservatoir beslag leggen op vermogensbestanddelen van een schuldenaar als maatregel om zijn rechten veilig te stellen, te conserveren.

Door het leggen van conservatoir beslag kan worden voorkomen dat de schuldenaar deze vermogensbestanddelen verkoopt of bezwaart met bv. een hypotheek, voordat de schuldeiser een vonnis heeft verkregen waarmee hij tot executie kan overgaan.

Beslagverlof en beslag leggen

Voor het leggen van conservatoir beslag is verlof nodig van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank. Het beslag wordt met een verzoekschrift ( beslagrekest) aangevraagd. De schuldeiser moet hierin zijn vordering op de schuldenaar omschrijven en aangeven hoe hoog deze vordering is of zal zijn. De Voorzieningenrechter beslist na summierlijk onderzoek. In de regel wordt een verzoek toegewezen en wordt er door de Voorzieningenrechter verlof verleend. De schuldenaar wordt hiervan niet op de hoogte gesteld zodat het beslag als verrassing komt (een kenmerk van conservatoir beslag). De deurwaarder legt vervolgens het beslag. Conservatoir beslag kan onder meer gelegd worden onroerend goed, geld op bankrekeningen, salaris of roerende zaken. Door het leggen van beslag wordt bijvoorbeeld een bankrekening geblokkeerd en zal in geval van beslag op een woning in het kadaster een aantekening worden gemaakt van het beslag waardoor die woning niet kan worden geleverd aan een derde.

Conservatoir beslag gaat over in executoriaal beslag

Als de vorderingen van de schuldeiser in de procedure worden toegewezen, dan gaat het conservatoir beslag automatisch over in executoriaal beslag en kan de schuldeiser tot executie overgaan. Meestal zal een veroordeelde partij vrijwillig aan het vonnis voldoen of een betalingsregeling treffen met de deurwaarder. Het komt ook voor dat een veroordeelde partij weigert aan zijn verplichtingen uit het vonnis te voldoen. In dat geval dient het vonnis geëxecuteerd te worden. Dan rest niets anders dan het vonnis te executeren. De deurwaarder betekent het vonnis aan de schuldenaar, zodat deze formeel bekend wordt met de inhoud van het vonnis. In het betekeningsexploot wordt de schuldenaar een termijn gegund om alsnog vrijwillig aan het vonnis te voldoen.

Executie van het vonnis

Als die termijn onbenut is verstreken, zal het vonnis daadwerkelijk ten uitvoer gelegd, geëxecuteerd. Bij het uitwinnen van het vonnis is de executant (de schuldeiser) in beginsel vrij in de keuze van de goederen waarop hij beslag zal laten leggen. In het geval er executoriaal beslag wordt gelegd op de bankrekeningen van de schuldenaar, dan zal de bank het beslagen batige saldo overmaken aan de deurwaarder. Bij beslag op roerende zaken, zoals huisraad en auto’s of onroerende zaken zoals een woning of een perceel grond, zal de deurwaarder deze goederen moeten verkopen in een executieveiling. Uit de opbrengst van die veiling wordt vervolgens de schuld en de executiekosten voldaan.
Ook zonder eerst conservatoir beslag te leggen, kan een schuldeiser een vonnis executeren en executoriaal beslag leggen. Maar dan loopt de schuldeiser altijd het risico dat de schuldenaar –die het vonnis natuurlijk kan zien aankomen omdat er al een procedure heeft plaatsgevonden- maatregelen heeft genomen om zaken aan verhaal te onttrekken.

Advocaat bij beslag en executie

Heeft u een vordering en overweegt u een procedure te beginnen, neemt u dan eerst contact op met Brouwer Advocatuur. Jacqueline Brouwer kan u adviseren over de mogelijkheden van conservatoir beslag en de te bewandelen marsroute en zij kan u bijstaan bij de beslaglegging en de incassoprocedure.