Insolventierecht en WSNP


Insolventierecht en Wet Schuldsanering Natuurlijke personen

Jacqueline Brouwer wordt door de Rechtbank regelmatig benoemd als bewindvoerder in schuldsaneringen.

De wettelijke schuldsanering is een regeling die bedoeld is voor mensen met ‘onoplosbare schulden’. Het betreft situaties waarbij het niet mogelijk is gebleken om de schulden te voldoen en waarbij het niet is gelukt om afspraken te maken met de schuldeisers over afkoop en/of betalingsregelingen. Een van de voorwaarden om voor toelating tot de wettelijke schuldsanering in aanmerking te komen is dat de schuldenaar heeft geprobeerd om een schuldensituatie op te lossen in een zogeheten minnelijk traject, een schuldhulpverleningstraject.

De wettelijke schuldsanering biedt personen die zich in een problematisch schuldenpositie bevinden de mogelijkheid voor een schuldenvrije toekomst. Als de wettelijke schuldsanering goed wordt doorlopen, dan wordt het traject namelijk afgesloten met een schone lei. De schone lei houdt in dat (het restant van) de openstaande schulden niet meer opeisbaar zijn.

Procedure

Tijdens een toelatingszitting bij de Rechtbank wordt door de Rechter-commissaris beslist of een verzoeker definitief kan worden toegelaten tot de WSNP. De Rechtbank benoemt vervolgens een Rechter-commissaris en een bewindvoerder.

De taak van de bewindvoerder is in eerste instantie het inventariseren van uw schulden, het beheren van de boedel en het controleren van de inkomsten en de daarmee samenhangende afdracht verplichting. Daarnaast controleert de bewindvoerder of u uw verplichtingen tijdens de regeling correct nakomt.

Eenmaal toegelaten tot de WSNP gelden onder andere de volgende verplichtingen:

  • Er dient maandelijks gespaard te worden voor de schuldeisers. Het inkomen boven het vrij te laten bedrag zal moeten worden overgemaakt naar de boedelrekening.
  • U dient zich in te spannen om de afdracht capaciteit aan de boedel te vergroten door bijvoorbeeld het actief zoeken van een baan,  in het geval u een uitkering heeft (de sollicitatieverplichting).
  • Er mogen absoluut geen nieuwe schulden ontstaan tijdens de schuldsanering. Al uw lopende, vaste lasten dienen dan ook door uzelf tijdig te worden betaald.
  • U dient de bewindvoerder elke maand van alle benodigde informatie te voorzien. Hierbij dient u de inkomensgegevens, bankafschriften, sollicitaties en alle andere gegevens die van belang zijn om uw regeling goed uit te kunnen voeren, aan de bewindvoerder beschikbaar te stellen.

Tijdens de schuldsanering wordt een postblokkade ingesteld voor de duur van minimaal 13 maanden. Gedurende deze tijd zal uw post naar de bewindvoerder gezonden worden. De post wordt geopend om na te gaan of er zaken in staan die van belang zijn voor de regeling.

Aan het einde van het traject wordt door de rechtbank beoordeeld of in voldoende mate aan de verplichtingen is voldaan en kunt u daarna het vonnis schone lei verklaring ontvangen.